Przywileje osób niewidomych

Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku jesteś uprawniony do szeregu ulg, niektórych zróżnicowanych w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Ulgi podatkowe:

 • zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych – niewidomy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywający na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, samochód osobowy
 • zwolnienie od opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej – niewidomy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz jego przewodnik
 • zwolnienie od opłaty za posiadanie psa, każdy niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu posiadania psa przewodnika

Ulga rehabilitacyjna

W rocznym rozliczeniu podatkowym możesz korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym.

Z tej ulgi mogą też skorzystać osoby, które są opiekunami niewidomych i mają je na utrzymaniu.

Odliczeniu podlegają m.in. wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wzrokowej: np. zastosowanie powierzchni antypoślizgowych, uchwytów łazienkowych, barierek
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, np. wszelkiego rodzaju pomocy optycznych oraz elektronicznych udźwiękowionych
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, pomocnych w pracy lub nauce osoby niewidomej
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej

 • 95% zniżki dla przewodnika osoby niewidomej (dot. też psa przewodnika) – w pociągach 2 klasy osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych(bilety jednorazowe)
 • 93% zniżki dla niewidomego ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów osobowych i autobusach zwykłych
 • 51% zniżki dla niewidomego ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach przyspieszonych i pospiesznych
 • 37% zniżki dla niewidomego z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - w 2 klasie pociągów osobowych,pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych
 • 78% zniżki dla niewidomych dzieci i młodzieży do 24 roku życia, a studenci do 26 roku życia, ich rodzice i opiekunowie – na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych,ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz we wszystkich rodzajach autobusów na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem, na podstawie dokumentów wystawionych przez te placówki (dotyczy biletów jednorazowych dla opiekunów oraz biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych dla dzieci i młodzieży)

ww. ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej

 • w komunikacji międzynarodowej w Europie – bezpłatny przejazd przewodnika osoby niewidomej, pod warunkiem wykupienia w Polsce biletów w obie strony (ulga nie jest stosowana przez wszystkich przewoźników)
 • w komunikacji miejskiej – bezpłatne lub ulgowe przejazdy dla niewidomego oraz przewodnika – w zależności od uchwał miejscowych organów samorządu terytorialnego

Inne uprawnienia:

 • zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego dla niewidomych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
 • ulgi pocztowe: prawo do bezpłatnych przesyłek w druku wypukłym, a w przypadku innych nośników dostępnych dla niewidomych - bezpłatnych przesyłek tylko pomiędzy niewidomymi a bibliotekami, organizacjami osób niewidomych lub organizacjami działającymi na rzecz niewidomych
 • prawo otrzymywania przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym z deklarowaną wartością oraz przekazów pieniężnych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej – bez dodatkowych opłat, na wniosek zainteresowanych
 • prawo przekazywania listonoszowi w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną
 • ulgi telekomunikacyjne na podstawie uchwał zarządów poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej
 • w Telekomunikacji Polskiej SA – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zniżka 50% za przyłączenie do sieci TP SA oraz 50% w opłacie niektórych planów taryfowych
 • ulgowy wstęp do muzeów państwowych dla niewidomych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wraz z przewodnikiem
 • 50% zniżki w opłacie paszportowej dla niewidomego
 • osoby niewidome ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych udzielanych przez PFRON, PCPR, MOPS