Odznaczenie Marzenny Zaorskiej przez Fundację Szansa dla Niewidomych statuetką „Idol Specjalny” za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową.

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej REHA FOR THE BLIND IN POLAND na temat: Virtual Warsaw – miasto przyjazne dla niewidomych, Warszawa 13-15.10.2018 – udział czynny – wystąpienie „Edukacja włączająca – istota, założenia oraz ukierunkowanie na podnoszenie jakości edukacji wszystkich uczniów” (udział w komitecie naukowym).

 

Udział Marzenny Zaorskiej oraz innych Członków Fundacji w uroczystych obchodach 25-lecia działalności Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (Urząd Wojewódzki w Olsztynie – sala konferencyjna). Odznaczenie Marzenny Zaorskiej Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z inicjatywy WMSON.

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Kształcenie ustawiczne w warunkach współczesnej cywilizacji”, Ministerstwo Edukacji Regionu Moskiewskiego, Akademia Kształcenia Socjalnego, 25-26.09.2018, Moskwa – udział czynny – wystąpienie na temat „Kształcenie nauczycieli w Polsce – organizacja, współczesne ukierunkowanie, sukcesy (Подготовка учителей в Польшеорганизация, достижения, современные направления).

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych – założenia, organizacja, wyzwania”, Jekaterynburg, 12-13.09.2018 r. – udział czynny – wystąpienie „Organizacja kształcenia głuchoniewidomych dzieci w Polsce”, (organizatorzy: Organizacja Sojedinienije, Ministerstwo Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Regiony Swiedłowskiego, Szkoła dla Niewidomych Dzieci im. C.A. Martyrosjana - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» г. Москва, ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им.С.А.Мартиросяна».

 

Udział Marzenny Zaorskiej w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na temat: „Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy”, UWM. Olsztyn 8-9.06.2018 – udział czynny – wystąpienie: „Koncepcja ICF w diagnostyce dzieci z zaburzeniami mowy” (komitet naukowy).

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w IV Konferencji Naukowej z cyklu Horyzonty Pedagogiczne na temat: „Od (nie) pełnosprawności do różnorodności. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w edukacji, rehabilitacji i wsparciu”, UWM, Olsztyn, 5-6.06.2018 – udział czynny – wystąpienie: „W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w edukacji, rehabilitacji i wsparciu osób z niepełnosprawnością na tle postulatów zawartych w ICF” (udział w komitecie naukowym).

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok, które odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9) sala 203, w dniu  28 maja 2018 r.

 

Udział Marzenny Zaorskiej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 100-lecia istnienia Instytutu Pedagogiki Korekcyjnej i Rehabilitacji Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena na temat: „Hercenowska szkoła pedagogiki korekcyjnej w rosyjskiej i międzynarodowej przestrzeni edukacji” – udział czynny – wystąpienie: „Perspektywy rozwoju polskiej pedagogiki specjalnej”, Sankt Petersburg 21.05.2018 (Международная Научная Конференция посвященная 100-летью института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена на тему: „Герценовская дефектологическая школа в российском и международном образовательном пространстве”, Санкт Петербург, 21 мая 2018 – выступление „Перспективы развития польской специальной педагогики”).