Olsztyn – udział członków Fundacji w debacie konsultacyjnej w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa” z zakresu następujących polityk publicznych: RODZINA, BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO, ZDROWIE, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PRACA, KULTURA FIZYCZNA.

Udział współfundatorki – Jolanty Wasiłowicz w Walnym Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok (zebranie odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, o godz. 13.00).

Ddziałania na rzecz opracowania oraz złożenia projektu „Tęczówka” w ramach FIO Warmia i Mazury Lokalnie (postulowana kwota dofinansowania 5000, 00 złotych – uzyskana 1500, 00 złotych; szczegółowe informacje na temat przygotowanego projektu w zakładce: projekty).

Szanowni Państwo,

Szanowni Członkowie oraz Sympatycy Fundacji „Widzieć i Wiedzieć Więcej”,

w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzymy Państwu radosnych, spokojnych, przemiłych oraz dobrych Świąt – w gronie rodziny, bliskich, świątecznego relaksu, zdrowia i radości nie tylko nie tylko na Święta, ale także na każdy kolejny dzień tego roku. 

Wesołego Alleluja!

Fundatorki: Marzenna Zaorska, Jolanta Wasiłowicz 

Luty-marzec 2017 r. – udział Marzenny Zaorskiej w pracach nad tekstem porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w sprawie współpracy w ramach wspólnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

Dnia 1 marca 2017 r. Fundatorki uczestniczyły w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji w nim zrzeszonych, które odbyło się o godz. 13.00 w sali 203 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn).

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie gości. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Posiedzenia Rady WMSON z dnia 1 grudnia 2016 r.

4. Informacje o aktualnych i rozpoczynających się projektach WMSON

5. Informacje nt. Projektów celowych PFRON realizowanych przez samorządy – Aktywny Samorząd i Wyrównywanie Szans Między Regionami – Maria Maciejska

6. Aktualna sytuacja PFRON – Janusz Surmacz

7. Plany działania WMSON na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2016 r. 

9. Sprawy różne i wniesione.

10. Zakończenie.

Dnia 15 lutego 2017 r., w godz. 10.00-13.00 Jolanta Wasiłowicz uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursów w ramach Działania 10.2 RPO WiM. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Park w Olsztynie. 

Dnia 13 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9) fundatorski uczestniczyły w spotkaniu na temat aktualnych projektów skierowanych do organizacji pozarządowych. Plan spotkania:

1. Aktualne szczegóły organizowanych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, dotychczasowe doświadczenia z wdrażania programu i najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców  (Wiesława Przybysz – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego oddziału ROPS).

2. Najnowsze programy i działania PFRON (Janusz Surmacz p.o. dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON).

3. Przykłady dobrych praktyk projektowych, które otrzymały dofinansowanie z RPO woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020

  • Polski Związek Niewidomych okręg Warmińsko-Mazurski - „Wspieranie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie woj. warmińsko-mazurskiego”.
  • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – „Centrum Aktywności".
  • Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach – „Rozbudowa ZAZ w Bartoszycach”.