Udział Marzenny Zaorskiej w Międzynarodowej Konferencji na temat: „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, MEN, Warszawa – udział czynny współprowadzenie (z dr. hab. Wojciechem Otrębskim, prof. KUL) warsztatu na temat: „Prawo i polityka oraz budowanie potencjału dla edukacji włączającej.