Udział Marzenny Zaorskiej w posiedzeniu komisji konkursowych (jako członek komisji konkursowych) do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uchwała Nr 3/42/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.01.2019.